ضرورت برگزاری کنفرانس طراحی محیط زیست

فرهنگ اسلامی، طبیعت را گهواره و زمینه ساز پرورش و کمال انسان می داند. ازاین رو، با هر کس که به این عامل، آسیب و زیان رساند و آن را برای رشد بشر ناامن سازد، مقابله می کند. نظام طبیعت، بر اساس حکمت آفریده شده و همه عناصر آن از ابر و باد و مه و خورشید و فلک درکارند تا آدمی در پرتو آنها از مادیت به معنویت برسد و دنیا و آخرت را به شایستگی در خود به کمال برساند.

امام علی علیه السلام این پیوند و پیوستگی انسان با طبیعت پیرامون را به زیبایی بیان می کند:

تقوا پیشه کنید در حق بندگان و شهرها، که شما مسئول هستید؛ حتی از سرزمین ها و چهارپایان. انسان هرگز اجازه ندارد خود را رها و لجام گسیخته و آزاد در بهره برداری از طبیعت بداند و حق ندارد با آلوده کردن و ویران ساختن طبیعت، به آسایش برسد.

با رشد روز افزون جمعیت و توسعه شهرها و همچنین افزایش خطرات محیطی نظیر تغییرات اقلیمی و ... نیاز اهمیت بخشی به محیط  پیرامون علی الخصوص محیط زیست احساس می شود.

ما بر این باوریم که تعامل انسان و محیط پیرامونش همواره چالش برانگیز بوده و متاسفانه انسان امروزی در تقابل با طبیعت قرار گرفته.

با توجه به حفظ محیط زیست و نگه داشت آن برای نسلهای آینده ضرورت طراحی های مبتنی بر سازگاری محیط زیست  احساس میشود.

لذا برآن شدیم تا بنا بر ضرورت موضوع، اولین کنفرانس ملی تخصصی مهندسی طراحی محیط زیست را در دانشگاه تهران برگزار نماییم.