کنفرانس ملی مهندسی طراحی محیط زیست بعنوان اولین کنفرانس تخصصی در قالب محورهای زیر برگزار خواهد شد:

طراحی محیط و توسعه پایدار

طراحی محیط، الگوها و شاخص های بومی - ایرانی - اسلامی

باغ ایرانی

طراحی محیط و تغییرات اقلیمی

حفاظت و مرمت محیط

طراحی محیط و فرهنگ شهرنشینی

طراحی محیط های گردشگری

طراحی محیط و آینده

طراحی محیط و اکوسیستم های شهری و خدمات اکوسیستم

طراحی محیط و منابع ، انرژی های پاک و تجدیدپذیر

طراحی محیط و منظر شهری-  تاریخی- طبیعی - روستایی

طراحی محیط با رویکرد اکولوژیک

طراحی محیطی فضاهای باز و سبز شهری و زیرساخت های سبز

طراحی و احیا سایت های صنعتی و فرا صنعتی و برانفیلد

طراحی محیط و میراثهای طبیعی و فرهنگی

طراحی محیط و منظر خشک و کم نیاز به آب

طراحی محیط و منظر و مناسب سازی برای معلولین

طراحی محیط و فناوریهای نوین در شناخت وتحلیل محیط