بسمه تعالی

"یادم باشد کاری نکنم که  به قانون زمین بر بخورد"    سهراب سپهری

روند توسعه شهرنشینی در دنیای امروز و رشد سریع جمعیت و پیشرفت تکنولوژی تعادل نسبی موجود میان انسان و محیط زیست طبیعی را که طی قرون گذشته بوجود آمده را برهم زده و موقعیتی بس دشوار و قابل تعمق در پیش روی انسان امروزی قرار داده است. به همین علت  رشته هایی که دارای ماهیت و نگرش  زیست محیطی می باشند از اهمیت ویژه ای  در بین سایر علوم برخوردارند. کنفرانس ملی  مهندسی طراحی محیط زیست به صورت بین رشته ای و با بهره مندی از تخصصهای گوناگون و مرتبط، به بیان نوینی از نحوه تعامل انسانها و طبیعت پیرامونشان می پردازد و هدف آن بیان رابطه مناسب و اصولی  میان محیط انسان ساخت و ساختارهای طبیعی و با در نظر گیری ساختار های اکولوژیکی می باشد. شناخت تعادل پویا  و پایدار بین انسانها و محیط زیست در حوزه های مختلف شهر، منطقه ، منظر اکولوژیک شهری ، محوطه های تاریخی و طبیعی، مناظر باستانی و تاریخی، مناظر صنعتی و فراصنعت، مناظر کشاورزی و باغات راهکارهایی جهت مرمت و بهسازی بستر و طراحی پایدار محیط زیست  ارائه می نماید. 

با احترام -دبیر کنفرانس