مجتبی اردستانی
رئیس
دانشیار، رئیس دانشکده محیط زیست
پست الکترونیکی: ardestan [at] ut.ac.ir
امیر هوشنگ احسانی
دبیر
دانشیار، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: ehsani [at] ut.ac.ir
تلفن: 61113154
محمد رضا مثنوی
دبیر کمیته علمی
استاد، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: masnavim [at] ut.ac.ir