شورای سیاستگذاری
مجتبی اردستانی
رییس کنفرانس
استاد، رییس دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: ardestan [at] ut.ac.ir
محمد رضا مثنوی
دبیر علمی کنفرانس
استاد، معاون پژوهشی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: masnavim [at] ut.ac.ir
امیر هوشنگ احسانی
دبیر کنفرانس
دانشیار، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: ehsani [at] ut.ac.ir