نشست تعیین کمیته های اجرایی اولین کنفرانس ملی طراحی محیط دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
1395-08-05
نشست تعیین کمیته های اجرایی اولین کنفرانس ملی طراحی محیط  دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

به گزارش روابط عمومی کنفرانس طراحی محیط دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران، در این نشست که با حضور دکتر احسانی مدیر گروه طراحی محیط، دکتر دارابی دبیر شورای سیاست گزاری و جمعی از دانشجویان این رشته درتاریخ 11 مهرماه در اتاق کنفرانس مدیر گروه برگزار شد، ضرورت این کنفرانس مورد تاکید قرار گرفت و اعضای کادر اجرایی کنفرانس به شرح ذیل و با تایید گروه معرفی شدند.

مهندس علی آشوری مدیر اجرایی

مهندس مهرخ شهنازی مدیر روابط عمومی

مهندس نگین یحیی پور مدیر گرافیک و رایانه

مهندس سمیه زارعی مدیر هماهنگی و برنامه ریزی  

مهندس زهرا بهبودی مدیر امور کارگاه ها