***** فایل الگوی ارسال مقالات (Template)  در قسمت زیر ارائه  شده و کاربران میتوانند  ابتدا چکیده مقالات خود را بر اساس صفحه اول آن تنظیم و ارسال نمایند.****

  • فرمت های قابل قبول برای ارسال مقالات doc, docxو pdf می باشد.


راهنمای نگارش مقاله به زبان فارسی را از اینجا دانلود نمایید