1. فراخوان عمومی اولین کنفرانس ملی طراحی محیط زیست
اولین اطلاع رسانی عمومی کنفرانس طراحی محیط زیست منتشر شد.
2. نشست تعیین کمیته های اجرایی اولین کنفرانس ملی طراحی محیط دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
اولین نشست تعیین کمیته های اجرایی اولین کنفرانس ملی دانشکده محیط زیست در مهر ماه 95 در محل دانشکده برگزار شد.